ไทย ENG

กระจก Low-E


กระจก Low-E เป็นกระจกที่มีการเคลือบผิวบนกระจก โดยจะยอมให้แสงผ่านเข้ามาได้ ขณะที่คลื่นรังสีในช่วงที่เป็นความร้อนผ่านเข้ามาน้อย นิยมใช้กับผนังตึกสูง และอาจใช้เป็นส่วนกระกอบของกระจกอินซูเลตได้ กระจก Low-E เป็นกระจกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศในสำนักงานและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี